บริษัท ซูเลียน (ประเทศไทย) จำกัด

ตั้งอยู่ เลขที่ 88 หมู่ 9 ถนนบางบัวทอง - จ.สุพรรณบุรี ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี 11110 โทร. 02-983-3984 (อัตโนมัติ 10 คู่สาย) โทรสาร.02-925-6816-8 , 02-918-2680-3 บนพื้นที่ 149 ไร่ มีห้องประชุมที่จุได้มากกว่า 2,000 คน ซึ่งในปี 2551 ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารห้องประชุมเพิ่มด้านหลังอาคารจิรธนา ที่สามารถจุผู้ร่วมประชุมได้มากกว่า 7,000 คน และสถานที่จอดรถมากกว่า 2,000 คัน มูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท บริษัทฯเป็นผู้ดำเนินธุรกิจขายตรงที่มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 4 ล้านรหัสและตัวแทนจำหน่ายร่วมกว่า 200 แห่งทั่วประเทศ โดยบริษัทมุ่งเน้น และมุ่งมั่นอย่างตั้งใจจริง ในการเสริมสร้างให้คนในสังคม มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ด้วยการจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ และนโยบายที่เป็นหลักยึดถือปฏิบัติตลอดมา คือ ความซื่อสัตย์และความยุติธรรมทั้งต่อตัวสินค้าและลูกค้า เหนืออื่นใดบริษัทยังได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ด้วยการช่วยสร้าง โอกาสให้คนมีงานทำ สร้างรายได้ให้กับสมาชิก นอกจากนี้ ซูเลียน…….ยังได้รับการพิจารณาอนุมัติ ให้เป็นผู้ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ. ปัจจุบัน (2557) บริษัทฯ มียอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ มากกว่า 660 ล้านบาท/เดือน และมีอัตราการเจริญเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง